Prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz

Curiculum Vitae

Urodziłem się 3 kwietnia 1959 roku w Kaliszu. Po ukończeniu w 1977 roku Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu, rozpocząłem studia medyczne na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od roku 1979 pracowałem w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Endokrynologii. W tym czasie byłem uczestnikiem studenckiego obozu społeczno-naukowego oraz współautorem pracy naukowej wygłoszonej na Sesji Uczelnianej Studenckiego Towarzystwa Naukowego. Studia medyczne ukończyłem w 1983 roku ze średnią ocen 4,5.

W 1986 roku uzyskałem I stopień, a w 1990 roku II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, w 1993 roku II stopień specjalizacji z endokrynologii, w 1996 roku II stopień z medycyny nuklearnej, a w 2001 roku II stopień z diabetologii. W ramach pracy zawodowej odbyłem liczne szkolenia podyplomowe z endokrynologii i neuroendokrynologii, farmakologii klinicznej, z diagnostyki ultrasonograficznej i medycyny nuklearnej.

Na podstawie rozprawy pt.” Stężenia tyroksyny i trójjodotyroniny w surowicy po jednorazowym podaniu oraz w przebiegu dwumiesięcznego leczenia tiamazolem nadczynności tarczycy w chorobie Graves-Basedowa z uwzględnieniem jego farmakokinetyki”, Rada I Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej nadała mi w dniu 18 kwietnia 1989 roku stopień doktora nauk medycznych.

W okresie przed habilitacją moje zainteresowania naukowe można podzielić na kilka grup tematycznych: oftalmopatia obrzękowo-naciekowa, farmakokinetyka tiamazolu, następstwa skażenia radioaktywnego 131J po wybuchu elektrowni atomowej w Czarnobylu, niedobór jodu i nadciśnienie tętnicze.

W 2000 roku przygotowałem rozprawę habilitacyjną pt. ”Poszukiwanie somatycznych mutacji genu receptora tyreotropiny oraz kodonów 201 i 227 łańcucha a bialka G w materiale cytologicznym z guzków tarczycy. Próba powiązania obecności mutacji z klinicznym efektem leczenia zachowawczego wola guzkowego tyroksyną lub tyroksyną i preparatem jodowym ”. Praca ta zawierała elementy nowatorskie, zarówno w aspekcie krajowym jak i ogólnoświatowym. Wykazałem, że jest możliwe zaadaptowanie metod genetycznych do materiału cytologicznego z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej guzków tarczycy. Opracowałem po raz pierwszy, w warunkach krajowych, metodę badań mutacji genu receptora TSH z materiału cytologicznego z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej. Ponadto opracowałem metodę wykrywania mutacji kodonu 201 i 227 genu łańcucha α białka G z materiału cytologicznego z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej. Wykazałem obecność mutacji genu receptora TSH nie tylko w guzkach autonomicznych, ale także w guzkach nie autonomicznych. Ponadto wykazałem, że w części przypadków wola guzkowego nietoksycznego brak reakcji na leczenie zachowawcze tyroksyną wiąże się z obecnością somatycznej mutacji genu receptora TSH. Ponadto u chorych z somatyczną mutacją tego genu w obrębie guzka tarczycy może być zachowana przynajmniej częściowa odpowiedź pozostałego miąższu gruczołu tarczowego na leczenie zachowawcze.

W okresie po habilitacji moje zainteresowania naukowe skupiały się na następujących zagadnieniach: oftalmopatia obrzękowo-naciekowa, profilaktyka jodowa, standaryzowany rejestr raka tarczycy, osteoporoza w chorobach tarczycy, przygotowywanie płynem Lugola do operacji wola guzkowego, symporter sodowo-jodowy oraz problem otyłości i jej następstw u dzieci i młodzieży.

Na podstawie dorobku naukowego, działalności dydaktycznej i organizacyjnej 22 października 2007 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński nadał mi tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Po uzyskaniu tytułu profesorskiego nadal aktywnie działam na polu naukowym szczególnie w badaniach nad guzami neuroendokrynnymi, osteoporozą w chorobach endokrynologicznych, w tym w zespole Turnera, w badaniach nad wpływem hormonów tarczycy na krwiotwórcze komórki macierzyste, w badaniach orbitopatii tarczycowej, w badaniach nad etiopatogenezą guzów nadnercza typu incydentaloma z uwzględnieniem mutacji genu CYP21, w badaniach dotyczących leczenia chorób endokrynologicznych w ciąży, w badaniach dotyczących polimorfizmu genów receptora witaminy D i receptora estrogenowego. W 2015 roku zakończyłem realizację grantu KBN pt. „Znaczenie wybranych mutacji genów Ras i genu BRAF oraz metylacji promotorów genów RASSF1A i TIMP-3 w diagnostyce przedoperacyjnej wola guzkowego”.

W sumie jestem współautorem ponad 300 doniesień o charakterze prac oryginalnych, poglądowych, opisów przypadków, rozdziałów w podręcznikach czy też streszczeń zjazdowych.

Biorę także czynny udział w podyplomowym, zawodowym kształceniu lekarzy pełniąc funkcję kierownika specjalizacji z chorób wewnętrznych i endokrynologii. Prowadzę także szkolenia cząstkowe z zakresu endokrynologii w ramach specjalizacji z chorób wewnętrznych. Biorę udział w komisjach egzaminacyjnych do drugiego stopnia specjalizacji z chorób wewnętrznych i z endokrynologii. Brałem udział jako wykładowca w licznych kursach CMKP. Wygłaszałem liczne wykłady na zjazdach naukowych zarówno o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym.

Za swoją działalność naukową i dydaktyczną otrzymałem liczne nagrody krajowe i uczelniane.

Jestem członkiem:

 • Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (członek Zarządu Głównego PTE),
 • Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego,
 • Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego (Prezes Zarządu Głównego PTT),
 • Towarzystwa Internistów Polskich,
 • Towarzystwa Terapii Monitorowanej,
 • Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej,
 • Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego,
 • Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego,
 • Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego,
 • Europejskiego Towarzystwa Tyreologicznego,
 • Europejskiego Towarzystwa Guzów Neuroendokrynnych.